Sininen talouden kestävyyssiirtymä edellyttää selkeitä tavoitteita ja toimenpiteiden eriyttämistä

Hyvä vedenlaatu luo ihmisille hyvinvointia ja toimeentuloa sekä mahdollistaa parhaiten myös vesieliöiden sopeutumisen lämpenevään ilmastoon. Sininen talouden kestävyyssiirtymä tarkoittaa vesien tilaan keskeisesti vaikuttavien toimialojen ja sinisiä resursseja hyödyntävien toimialojen taloudellista uudistumista ja kestävyyden voimistamista niin, että vesien ekologinen tila saavutetaan ja kansalaisten hyvinvointi kasvaa. Vesien puhtauden eteen tehdään jatkuvasti työtä. Tähän työhön kuitenkin kytkeytyy politiikkalukkoja ja tiedollisia epävarmuuksia, jotka vaikeuttavat tavoitteisiin pääsyä.

  • Suomessa ei ole päästy kaikilta osin EU:n vesipuitedirektiivin tavoitteisiin vuoteen 2023 mennessä, ja paikoin tila on jopa heikentynyt. Vesipuitedirektiivin tavoitteiden toteuttamista voidaan tukea siten, että vesienhoidon tavoitteet kytketään läpileikkaavasti luonnonvaroihin kohdistuvaan politiikkaohjaukseen.
  • Vesienhoidon toimenpiteiden mitoittaminen nojautuu seuranta-aineistojen ja mallinnuksen avulla tuotettavaan tietopohjaan. Tietopohja ei kuitenkaan ole kaikilta osin riittävä, eikä se huomioi tarpeeksi joustavalla tavalla jatkuvasti muuttuvaa tutkimustietoa ja luonnon pitkiä palautumisaikoja. Vesivarojen tilan seurantaa ja mallinnusta kehittämällä voidaan tarjota ajantasaista tietoa hyödynnettäväksi päätöksenteossa.
  • Sinisen talouden ohjauksen eriyttämiseksi tulisi laatia toimenpideohjelma. Sinisen talouden toimenpideohjelmassa tulee huomioida erikseen alat, joilla ainoa ratkaisu kestävyyden kannalta on hallittu alasajo (kuten turvetuotanto, pienvesivoima), alat, joilla voidaan tukea kestävää taloudellista kasvua (kuten merituulivoima, turismi) sekä alat, joilla haitalliset ympäristövaikutukset on kytkettävä irti kasvusta (kuten maa- ja metsätalous, kalankasvatus, vesivoima).
Aihetta tutkivat hankkeet: BlueAdapt

Sinisen siirtymän ja kestävän talouskasvun tärkein kivijalka on vesien hyvän ekologisen ja kemiallisen tilan saavuttaminen. Jotta kestävää kasvua on mahdollista saada aikaan, sitä ohjaavan politiikan tulee olla eriytynyttä ja eri sektorien keskeiset piirteet huomioon ottavaa ohjausta, jonka tavoitteet ovat selkeät niin vesiensuojelun kuin oikeudenmukaisuudenkin näkökulmasta. Yhtälöön liittyy useita eri tekijöitä ja suuntia, kuten vesienhallinnan tiedolliset ja oikeudelliset kysymykset, EU-tason ja kansallisen tason ohjauksen mahdollisuudet ja ristiriidat, alueelliset ja sektorikohtaiset politiikkalukkiumat sekä innovaatiopolitiikka. BlueAdapt-hanke on tunnistanut näitä ongelmia laajasti sekä ehdottanut niille ratkaisuja suositusten muodossa.


Suomella oli tavoitteena saavuttaa EU:n vesipuitedirektiivin (2000/60/EY) mukaisesti pinta- ja pohjavesien sekä rannikkovesien hyvä ekologinen ja kemiallinen tila vuoteen 2015 mennessä ja estää vesien tilan heikentyminen, mutta tavoitteisiin ei ole vuoteen 2023 mennessä kaikilta osin päästy, ja paikoin tila on jopa heikentynyt. Keskeinen keino näiden tavoitteiden toteuttamiseksi on vesienhoitojärjestelmä, johon liittyen laaditaan vesienhoitosuunnitelma. Tähän sisältyvät vesien tilan seuranta ja luokittelu sekä toimenpiteet tilatavoitteiden saavuttamiseksi. Vesienhoitosuunnitelmat päivitetään kuuden vuoden välein.


Sinisen talouden kestävyyssiirtymä tarkoittaa vesien tilaan keskeisesti vaikuttavien toimialojen ja sinisiä resursseja hyödyntävien toimialojen taloudellista uudistumista ja kestävyyden voimistamista niin, että vesien ekologinen tila saavutetaan ja kansalaisten hyvinvointi kasvaa. Tämä edellyttää, että vesien laatuun vaikuttaviin, tai vesivaroja ja vesiekosysteemejä hyödyntäviin toimialoihin kohdistetaan niiden luonteesta riippuen joko irtikytkentää, hallittua alasajoa tai kasvun kestävyyden turvaamista. Kutakin kasvupolitiikan tavoitetta vastaamaan tarvitaan niihin soveltuvat ohjauskeinot: Irti kytkettävillä ja kasvavilla toimialoilla ohjauksen tulee jouduttaa elinkeinojen ja niiden arvonluonnin tapojen kestävää uudistamista sekä kuormituksen ja luontohaittojen vähentämistä, kun taas alas ajettavilla toimialoilla on turvattava toiminnan päättyminen, tarvittava jälkihoito ja oikeudenmukaisuus.

Kirjallisuutta:

Soininen N, Ollikainen M, Valve H, Similä J, Kotamäki N, Björk A, Lukkarinen J, Lötjönen S, Puharinen S-T, Belinskij A, Haapasaari P, Toivanen R, Kuosa H, Albrecht E, Heiskanen A-S. : Transformative governance for a blue transition in Finland (2023) https://blueadapt.fi/wp-content/uploads/2023/06/TRAGORA_BlueAdapt-pub-1.pdf

Belinski, Antti; Iho, Antti; Paloniitty, Tiina; Soininen, Niko (2019). From Top–Down Regulation to Bottom–Up Solutions: Reconfiguring Governance of Agricultural Nutrient Loading to Waters. (2019). Sustainability, 11(19).

Soininen, Niko; Belinskij, Antti; Vainikka, Anssi; Huuskonen, Hannu. Bringing Back Ecological Flows: Migratory Fish, Hydropower and Legal Maladaptivity in the Governance of Finnish Rivers. (2018). Water international, 44 (3) , 321-336.

Kymenvaara, S., Tegner Anker, H., Leino, L. & Belinskij, A. (2019.Variations on the same theme: Environmental objectives of the Water Framework Directive in environmental permitting in the Nordic countries. (2019). Review of European, Comparative & International Environmental Law 28:2.

Similä, Jukka – Soininen, Niko – Paukku, Eelis (2021) Towards sustainable blue energy production: an analysis of legal transformative and adaptive capacity Journal of Energy and Natural Resources Law, 61–81.

Moritz Albrecht, Jani Lukkarinen (2020). Blue bioeconomy localities at the margins: Reconnecting Norwegian seaweed farming and Finnish small-scale lake fisheries with blue policies. (2020). EPC: Politics and Space 38(7–8) 1465–1483..

Lötjönen, S., Ollikainen, M., Kotamäki, N., Huttunen, M. & Huttunen, I.
(2021): Nutrient load compensation as a means of maintaining the good ecological status of surface waters. (2021). Ecological Economics, 188, 107108.

Lötjönen, S., Temmes, E. & Ollikainen, M. (2020): Dairy farm management when nutrient runoff and climate emissions count. (2020). American Journal of Agricultural Economics.

 

Lisätietoja

BlueAdapt

Sopeutuminen sinisen kasvun avaimena

Ympäristönmuutos ja luonnonvarat