Kriisitilanteiden strateginen varautuminen on turvattava kohdennetulla sääntelyllä ja budjetoinnilla

Kriisitilanteissa ylimääräiset resurssit ja päällekkäiset toiminnot ovat yhteiskunnan kriisinsietokyvyn tukipilareita. Strateginen varautuminen on turvattava kohdennetulla sääntelyllä ja budjetoinnilla. Sitkeiden kriisien edellyttämien toimenpiteiden on sisällyttävä strategisiin suunnitelmiin ja vuosibudjetteihin. Lainsäädäntö ja viranomaistoiminnot on sopeutettava yhteiskunnan toistuvaan heilahteluun normaaliolojen, häiriötilojen ja poikkeusolojen välillä.

  • Resurssit ja toiminnot, jotka eivät ole välttämättömiä normaalioloissa, tulkitaan usein ylimääräisiksi ja tehottomiksi. Kriisitilanteissa ylimääräiset resurssit ja päällekkäiset toiminnot ovat kuitenkin yhteiskunnan resilienssin tukipilareita.
  • Kriisitilanteessa päällekkäisyys tarkoittaa, että jonkin toiminnon pettäessä muut toiminnot pystyvät vastaamaan kyseisestä toiminnosta ainakin osittain. Kaikki toimialat läpäisevä strateginen varautuminen säästää resursseja monikriisien aikakaudella.
  • Hallinnon politiikkapäämajan on yksilöitävä sitkeiden kriisien edellyttämät toimenpiteet ja varmistettava, että ne sisältyvät asianomaisen hallintokunnan strategisiin suunnitelmiin, pitkän tähtäyksen investointiohjelmiin ja vuosibudjettiesityksiin.
  • Myös lainsäädännön ja viranomaistoimintojen on sopeuduttava joustavasti yhteiskunnan toistuvaan heilahteluun normaaliolojen, häiriötilojen ja poikkeusolojen välillä.
Aihetta tutkivat hankkeet: WISE

Resurssit, jotka eivät tue vain nykytilaa, tulkitaan normaalioloissa ylimääräisiksi ja tehottomiksi. Kriisitilanteissa ne ovat kuitenkin yhteiskunnallisen resilienssin keskeisiä tukipilareita. Yhteiskunnan kriittisiin toimintoihin tällaista resurssien liikkumavaraa on jo suunniteltu, mutta odottamattomat ja monimutkaiset kriisit tekevät usein mahdottomaksi tunnistaa etukäteen, mitkä ovat kriittisiä toimintoja. Koska liikkumavara ja väljyys lisäävät yhteiskunnan resilienssiä, olisi niille annettava arvo yhteiskuntataloudellisissa laskelmissa.

Yhteiskunnallinen resilienssi edellyttää myös, että etenkin yhteiskunnan kriittiset toiminnot ovat osittain päällekkäisiä. Kriisitilanteessa tämä tarkoittaa, että jonkin toiminnon pettäessä muut toiminnot pystyvät vastaamaan kyseisestä toiminnosta ainakin osittain. Periaatetta vastaan sotii normaalioloille tyypillinen hierarkinen virtaviivaistaminen, jolla pyritään poistamaan päällekkäisyyksiä, selkeyttämään vastuita ja säästämään kustannuksia. On kyseenalaista, onko Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (Valtioneuvoston periaatepäätös 2.11.2017) mukainen yhteen toimivaltaiseen viranomaiseen perustuva johtamisperiaate tarkoituksenmukainen kriiseissä, joiden hallinta edellyttää päällekkäisiä toimintoja ja monipuolista asiantuntemusta.

Kauaskantoiset ympäristöongelmat näkyvät politiikassa usein vain nimellisesti, esimerkiksi ilmastohätätilan julistuksina tai visionäärisinä tiekarttoina. Julistukset nostavat kyllä tietoisuutta, ja tiekartat konkretisoivat vääjäämättömästi kehittyviä ympäristökriisejä. Kriisien vaikutuksia voidaan kuitenkin vähentää vain, jos tehdään viisaita valintoja ajoissa – eli varaudutaan strategisesti. Tällä hetkellä strateginen varautuminen ei näy pitkäjänteisenä resursointina hallintokuntien taloudenpidossa. Jos strategista varautumistoimenpidettä ei kirjata budjettiin, sitä ei ole olemassa. Politiikkapäämajassa on yksilöitävä kroonisten monikriisien edellyttämät toimenpiteet ja varmistaa, että ne sisältyvät eri hallintokuntien strategisiin suunnitelmiin, pitkän tähtäyksen investointiohjelmiin ja vuosibudjettiesityksiin.

Lähteet:

Frictional rhythms of climate work in city governance. 2022, The Sociological Review. Reinekoski, T., Lahikainen, L., Virtanen, M. J., Sorsa, T., & Lehtonen, T. K.

Raising the bar: on the type, size and timeline of a ‘successful’ decoupling. 2020, Environmental 6 Politics. Vadén, T., Lähde, V., Majava, A., Järvensivu, P., Toivanen, T., Eronen, J.T.

Lisätietoja

WISE

Luova sopeutuminen viheliäisiin ekososiaalisiin murroksiin

Ympäristönmuutos ja luonnonvarat