Ratkaisuja tieteestä – väyläsi strategisen tutkimuksen tuloksiin

Palvelumme tarjoaa ilmiölähtöisesti strategisen tutkimuksen hankkeiden tutkittua tietoa ja tutkimukseen perustuvia ratkaisuja yhteiskuntamme suuriin haasteisiin. Autamme päätöksentekijöitä ja valmistelijoita löytämään uusimman tutkimustiedon, politiikkasuositukset ja asiantuntijat.

Mitä strategisessa tutkimuksessa tapahtuu? Tilaa uutiskirje!

Tilaa uusimmat ratkaisut tieteestä suoraan sähköpostiisi. Seuraa strategisen tutkimuksen hankkeissa tehtävää tutkimusta ja strategisen tutkimuksen ajankohtaisia asioita tilaamalla kerran kuussa ilmestyvä uutiskirjeemme. Uutiskirjeissämme on ollut kuukausittain vaihtuva teema. Uutiskirje on suomenkielinen.

Uusimmat politiikkasuositukset

 • Kiertotalous tarvitsee sujuvaa sopimista (10/2021) (pdf) / Ympäristönmuutos ja luonnonvarat

  Siirtymä kiertotalouteen avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kiertotalouden liiketoiminnan tavoitteena on luoda voittoa materiaali- ja tuotevirroista, jotka pitävät resurssin, materiaalin tai tuotteen mahdollisimman pitkään ja kestävästi kierrossa. Toimiva kiertotalouden liiketoiminta tuottaa mahdollisimman vähän jätettä ja toimii resurssiviisaasti.

  Sopimukset ovat tärkeä osa kestävän kiertotalouden liiketoiminnan suunnittelua ja toteuttamista. Sopimukset voivat onnistuessaan toimia kiertotalouden liiketoiminnan vauhdittajina, mutta epäonnistuessaan ne voivat hidastaa tai estää kiertotaloutta edistävän liiketoiminnan kehittymistä.

 • Investoinneilla kestävää kasvua ja hyvinvointia teknologiamurroksista 10/2021 (pdf) / Teknologian, talouden ja työn murrokset

  Teknologiamurrokset vaikuttavat talouteen, liiketoimintaan ja ihmisten elämään. Teknologiamurroksia leimaavat ennakoimattomat kehityskulut ja epävarmuus. Teknologian lisäksi muuttuvat markkinat, toimijat, arjen käytännöt ja poliittiset ohjauskeinot.

  Teknisten kysymysten lisäksi on ymmärrettävä moninaisia yhteiskunnallistaloudellisia mekanismeja, jotka vaikuttavat murrosten suuntaan ja toteutumiseen. Suomella olisi erinomaiset mahdollisuudet hyödyntää teknologiamurroksia liittyen digitalisaatioon, tekoälyyn, automatisaatioon ja robotiikkaan, energiamarkkinoiden murrokseen sekä alustatalouteen. Tämä vaatii kuitenkin oikeanlaisia toimia, ja myös potentiaalisiin tuleviin uhkiin varautumista.

 • Suomalaisen demokratian kipukohdat ja niiden ratkaisumahdollisuudet 9/2021 (pdf) / Osallistuva kansalaisuus ja muuttuva hallinta

  Vaikka demokratian tila on Suomessa suhteellisen vahva, maailmaa koettelevat megatrendit haastavat myös suomalaista demokratiaa. Viime vuosikymmeninä demokratian vahvistamiseksi on kehitetty erilaisia demokratiainnovaatioita, jotka tarjoavat vaikuttamiskanavia, lisäävät vuoropuhelua ja edistävät kestävää päätöksentekoa.

  Tässä julkaisussa on esitelty ratkaisuja suomalaisen demokratian kipukohtiin. Ratkaisut täydentävät perinteistä edustuksellista, vaaleihin perustuvaa demokratiaa ja vastaavat sen heikkouksiin. Esimerkiksi osallistuminen päätöksentekoon luo kansalaisille uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiin, mikä voi heijastua myös yleisemmin poliittiseen aktiivisuuteen muun muassa vaaleissa. Rakentava julkinen keskustelu esittää arvovalinnat vastakkainasettelua välttävällä tavalla, jolloin kansalaiset voivat muodostaa omia arvostelmiaan harkitusti ja toisten näkökannat huomioiden. Vaalikaudet ja puoluerajat ylittävät toimielimet, yhteistoiminnalliset menetelmät ja puntaroivat kansalaiskeskustelut auttavat tekemään päätöksiä vaalisykleistä ja poliittisista intresseistä riippumatta kestävästi ja myös tulevaisuuden sukupolvien tarpeet huomioiden.

 • Opettajien digiloikasta jatkuvaan ammatillisen oppimiseen 8/2021 (pdf) / Teknologian, talouden ja työn murrokset

  Tutkimustulokset osoittavat, että julkisuudessa esiin nostettu opettajien Covid19-aikana tekemä digiloikka on osittain tarua ja osittain totta. Opettajat hallitsevat etäopetukseen liittyvien ohjelmien ja sovellusten teknistä käyttöä paremmin kuin ennen Covid 19-aikaa, mutta teknologian käytön pedagoginen soveltaminen, kuten oppijoiden yhteistyön tukeminen on vielä useimmille opettajille haasteellista.

  Uutta luoviin teknologioihin kuten ohjelmoitiin ja robotiikkaan liittyvä osaaminen ja pedagogiikka ovat heikolla tasolla. Digiloikkaa on tapahtunut etäyhteysohjelmistojen ja -sovellusten käytössä. Kokonaisvaltainen ja monipuolinen digitaalisen teknologian soveltava osaaminen ja pedagogisesti mielekäs käyttäminen kuitenkin puuttuvat vielä suurimmalta osalta suomalaisia opettajia.

 • Oppilaille oikeus oppia uutta luovaa teknologiaa 8/2021 (pdf) / Teknologian, talouden ja työn murrokset

  Yhteiskunta ja työelämä muuttuvat jatkuvasti ja edellyttävät monimutkaisten ongelmien ratkaisua ja yhteisöllistä uuden luomista. Kehityksen myötä myös koulutus- ja osaamistarpeet muuttuvat. Tarvitsemme osaajia, jotka ymmärtävät teknologian keskeisiä rakenteita ja järjestelmien toimintaperiaatteita, osaavat tarkastella kriittisesti teknologian eettisiä ja ekologisia vaikutuksia ja kykenevät vaikuttamaan kestävää kehitystä edistävän teknologian kehittämiseen innovatiivisesti.

  Opetuksessa ei nykyisellään saada riittävästi valmiuksia oppiaine- ja arkitiedon yhdistämiseen ja soveltamiseen, avoimien ja monimutkaisten ongelmien ratkaisuun tai yhteisölliseen tiedon rakentamiseen ja soveltamiseen. Lasten ja nuorten teknologian käytössä korostuvat sosiaaliset ja viihteelliset tarkoitukset vapaa-ajalla, jolloin koulun olisi tuettava entistä vahvemmin teknologian uutta luovaa ja keksivää käyttöä.

 • Sote-alan robottien käyttöönottoa suunniteltava ja arvioitava kestävän kehityksen näkökulmasta 6/2021 (pdf) / Teknologian, talouden ja työn murrokset

  Monitoimisten ja autonomisten robottilaitteiden sijaan tällä hetkellä käytössä olevat robotit ovat yhden käyttötarkoituksen sovelluksia, joilla pystytään ratkaisemaan rajattuja ongelmia tai tuomaan palveluihin lisäarvoa suhteellisen kapea-alaisesti. Toimivina sosiaali- ja terveysalan esimerkkeinä mainittakoon sairaaloiden logistiikkarobotit ja kuntoutusrobotit sekä terapia- ja virkistyskäyttöön tarkoitetut sosiaaliset robotit.

  Sote-alalla sovellettaviin robotteihin sisältyy kuitenkin erityisiä haasteita, jotka kumpuavat paitsi hoito- ja hoivatyön sisäisestä luonteesta niin myös ulkoisista, yhteiskunnallisista ja jopa globaaleista muutosvirroista. Tällaisia muutosvirtoja ovat hoitoalan työvoimatarjonnan ja koulutustarpeiden muutokset, julkistalouden kehitys, ilmastonmuutos ja siihen linkittyvät materiaaliset teknologiatuotannon, -kulutuksen ja -kierrätyksen kysymykset. Pitkällä tähtäimellä sote-alan kestävä robotisointi sisältää myös näihin haasteisiin vastaamisen. Tämä vaatii järjestelmällistä, standardoitua robottisovellusten mahdollisuuksien arviointia kestävän kehityksen näkökulmista (so. taloudelliset, ekologiset, eettiset ja sosiaaliset arvot), samojen laatukriteerien täyttämistä niin julkisrahoitteisissa kuin yksityisissäkin palveluissa sekä nämä näkökulmat huomioonottavan arviointimallin.

Strateginen tutkimus Twitterissä