Ilman aktiivisia politiikkatoimia digitalisaatio lisää työmarkkinoiden eriarvoistumista

Yhdessä vihreän siirtymän kanssa digitalisaatio lisää korkeaa osaamista vaativien ammattien kysyntää. Ilman aktiivisia politiikkatoimia digitalisaatio kuitenkin lisää työmarkkinoiden polarisoitumista ja ihmisten syrjäytymisriskiä. Yksi haavoittuvassa asemassa olevista ihmisryhmistä on matalasti koulutetut miehet.

 • Kotoperäisten ikäluokkien pieneneminen sekä nuorten koulutustason lasku ja oppimistulosten heikkeneminen asettavat haasteita osaamispainotteisen rakennemuutoksen jatkumiselle tulevaisuudessa.
  Aihetta tutkivat hankkeet: LIFECON, MFG4.0, SustAgeable
 • Ammatit ovat edelleen jakautuneita mies- ja naisvaltaisiin ammatteihin, mikä jäykistää työmarkkinoita. Naisten ammattirakenne on muuttumassa osaamista painottavaan suuntaan, kun taas miesten ammattirakenteessa on eriytymistä korkean ja matalan ansiotason ammatteihin.
  Aihetta tutkivat hankkeet: LIFECON, MFG4.0, SustAgeable
 • Miesten koulutusvaje naisiin nähden kasvaa, mikä lisää heikosti koulutettujen miesten todennäköisyyttä ajautua matalapalkka-ammatteihin ja riskiä joutua työttömäksi digitalisaation korvatessa tuotannollisia tehtäviä. Koulutusvajeen kasvu voi lisätä miesten syrjäytymistä sekä vaikeuttaa perheiden perustamista ja alentaa syntyvyyttä.
  Aihetta tutkivat hankkeet: LIFECON, MFG4.0, SustAgeable
 • Digitalisaatio kasvattaa eroja ihmisten työn tuottavuudessa, mikä heijastuu eroina myös ansiokehityksessä. Eriarvoistumista voidaan ehkäistä muun muassa teknologisten ratkaisujen osallistavalla uudelleensuunnittelulla, työn innovatiivisella uudelleenorganisoinnilla ja työntekijöiden aktiivisella uudelleenkoulutuksella.
  Aihetta tutkivat hankkeet: LIFECON, MFG4.0, SustAgeable

Lisätietoja

LIFECON

Väestörakenteen muutosten elämänkaari- ja talousvaikutukset

MFG4.0

Valmistus 4.0 - ja sen teknologiset, taloudelliset, koulutukselliset ja sosiaalipoliittiset strategiat

SustAgeable

Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys läpi ajan ja alueiden ikääntyvässä yhteiskunnassa

Teknologian, talouden ja työn murrokset